Cart

ภาษา

สกุลเงิน

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)ยี่ห้อ Singclean-ชุดตรวจโควิด19 แบบแหย่จมูก 1 ชุด/กล่อง

฿29.00
สถานะสินค้า,มีสินค้า
SKU
MSCMSC0000000110
ไม่มี

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)ยี่ห้อ Singclean-ชุดตรวจโควิด19 แบบแหย่จมูก 1 ชุด/กล่อง 

COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)ยี่ห้อ Singclean-ชุดตรวจโควิด19 แบบแหย่จมูก 1 ชุด/กล่อง 

ขนาดบรรจุ 1 การทอสอบต่อกล่อง

ประเภทเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ชนิดเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล แบบตรวจคัดกรอง แบบตรวจหา แอนติเจนด้วยตนเอง (Home use/ self-test)
สิ่งส่งตรวจ Nasal Swab

ชื่อ และที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ

Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd.
No. 125 (E), 10th street, Hangzhou Qiantang New Area, Zhejiang, China 310018

สถานที่ผลิตหรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์ บริษัท คอสมี่ จำกัด

เลขที่ใบอนุญาต T6400401

ข้อบงใช้
ชุดทดสอบ COVID-19 (วิธีคอลลอยด์โกลด์)
เป็นการทดสอบอิมมูโนโครมาโตกราฟีแบบโซลิดเฟสสําหรับการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากการตัวอย่างภายในโพรงจมูกของผู้ทดสอบ
ชุดทดสอบนี้ให้ผลการทดสอบเบื้องต้น สําหรับการทดสอบด้วยตัวเองเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นตัวอย่าง
ทดสอบที่ทําปฏิกิริยากับชุดทดสอบโควิด19(วิธีคอลลอยด์โกลด์)จะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งด้วยวิธี
ทดสอบทางเลือกอื่นๆ และมีผลการวิจัยทางคลินิกร่วมด้วย

คําแนะนําการใช้
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่อยู่ในสกุล β โควิด-19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเฉียบพลัน ซึ่งมีผลมา
จากบุคคลในสังคมโดยตรง กล่าวคือ ปัจจุบันผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่เป็นสาเหตุหลัก
ของการติดเชื้อ โดยพบว่าผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการก็สามารถเป้นแหล่งแพร่เชื้อได้เช่นกันจากการสํารวจ
สํารวจทางระบาดวิทยาในปัจจุบันพบว่า ระยะฟักตัวของเชื้อใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 14 วัน โดยส่วน
มากจะใช้เวลา 3 ถึง 7 วัน โดยมีอาการหลักที่พบ ได้แก่ มีไข้เหนื่อยล้า และไอแห้ง คดจมูก น้ำมูกไหล
เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อ และท้องเสียในบางกรณี

วัสดุที่จําเป็นไม่ได้จัดเตรียมให้
1.ภาชนะเก็บตัวอย่าง
2.นาฬิกาจับเวลา

วิธีการใช้งาน

https://youtu.be/AHDE_bgGCow

การเก็บรักษาและการรักษาคุณภาพ
เก็บที่อุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส ชุดทดสอบจะมีความเสถียรตามระยะเวลาที่ปรากฏบนถุงปิดผนึก
อุปกรณ์ทดสอบต้องอยู่ในซองปิดผนึกจนกว่าจะใช้งาน อย่าแช่แข็ง
ห้ามใช้ชุดทดสอบหลังจากวันหมดอายุที่ปรากฏบนถุงปิดผนึก

คําเตือนและข้อควรระวัง
1.สําหรับบุคคลที่ไม่มีความชํานาญ และต้องการทดสอบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง
2.อ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนทดสอบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
3.ห้ามใช้ชุดทดสอบหากพบว่าอุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ชํารุดหรือแตกหัก
4.ชุดทดสอบการทดสอบสําหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามนํากลับมาใช้ใหม่ในทุกกรณี
5.จัดเก็บให้พ้นความชื้นเนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพชุดทดสอบ

การเก็บตัวอย่าง
1.ชุดทดสอบ COVID-19 (วิธีคอลลอยด์ โกลด์) สามารถทําได้ โดยการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
2. ควรทําการทดสอบทันทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
3. นําตัวอย่างไปที่อุณหภูมิห้องก่อนการทดสอบ

วิธีการเตรียมการทดสอบ
1. นําชุดทดสอบและบัฟเฟอร์ออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง 15-25 องศาเซลเซียส
2. ก่อนการทดสอบ นําชุดทดสอบออกจากซองฟอยล์และควรใช้เวลาทดสอบภายในหนึงชัวโมงเพื่อผลลัพธ์ ที่ดีที่สุด
3.วางอุปกรณ์ชุดทดสอบบนพื้นผิวที่สะอาดและอยู่ในระดับเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ข้อจํากัด
1. การอ่านผลลัพธ์เมื่อครบ 15 นาที โดยห้ามอ่านผลเกิน 20 นาที
ประสิทธิภาพการทดสอบที่เหมาะสมที่สุดต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทดสอบที่อธิบายไว้ในเอกสารคู่
มืออย่างเคร่งครัด การเบี่ยงเบนอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง
ผลลการทดสอบเชิงลบแต่ละตัวอย่างบ่งชี้ว่าไม่มีการตรวจพบแอนติเจน COVID-19 (SARS-CoV-2)
แม้ผลการทดสอบจะเป็นลบก็ไม่ได้กีดกันความเป็นไปได้ที่จะสัมผัสหรือติดเชื้อโควิด-19
4. ผลลบอาจเกิดขึ้นได้หากปริมาณของแอนติเจนของ COVID-19 (SARS-CoV-2) ที่มีอยู่ในสิ่งส่งตรวจ
ต่ำกว่าขีดจํากัดการตรวจหาของชุดทดสอบ หรือไม่สามารถเก็บตัวอย่าง COVID-19(SARS-COV-2)
แอนติเจนในโพรงจมูกของผู้ป่วย
ชุดทดสอบให้การวินิจฉัยขั้นพื้นฐาน ควรได้รับการยืนยันผลการตรวจทางคลินิกและการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทั้งหมดโดยแพทย์เท่านั้น หลังจากที่ผลการตรวจทางคลินิกและการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการทั้งหมดได้รับการประเมินแล้ว
สําหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซํ้าได้
น้ำยาสกัดแอนติเจนใช้เพื่อแยกตัวอย่าง ห้ามใช้ภายในหรือภายนอกทั้งในมนุษย์หรือสัตว์ หากมีการ
กลืนเข้าร่างกายจะทําให้เกิดพิษร้ายแรงต้องไปพบแพทย์ทันที สารสกัดจากแอนติเจนจะระคายเคือง
ต่อดวงตาและผิวหนัง หากกระเด็นเข้าตาโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยเร็ว หาก
จําเป็นให้ปรึกษาแพทย์ และรักษาการระบายอากาศในระหว่างขั้นตอนนําส่งแพทย์

More Information
Unit Type Each
เขียนรีวิวของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:COVID-19 Test Kit (Colloidal Gold Method)ยี่ห้อ Singclean-ชุดตรวจโควิด19 แบบแหย่จมูก 1 ชุด/กล่อง
คะแนนของคุณ